در پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی هم مثل هر کار دیگری نیاز زیادی به "تمرکز" وجود دارد.
;