انگیزش در تیم، از مهارت های راهبری سازمانی

مدیران در همه جای دنیا به دنبال تشکیل تیم های کاری با انگیزه، موثر، متمرکز و متعهد به اهداف سازمانی هستند. اگر چنین تیمی را در اختیار داشته باشید نتایج کاری شگفت انگیزی خواهید گرفت. تشکیل چنین تیم هایی زمانی ممکن است که مدیرانی داشته باشیم که بتوانند انگیزه لازم را در میان کارکنان ایجاد کنند. به همین دلیل است که مهارت ایجاد انگیزش یکی از مهمترین مهارت های رهبری تیم و سازمان محسوب می شود. با ترکیب فعالیتهای با انگیزه، هدف گذاری مناسب، و ایجاد سامانه ی پاداش قادر خواهید بود که فضای مناسب برای کار تیمی موثر را ایجاد کنید.

هر چه بهتر بتوانید عوامل پیش گفته را در سازمان شکل دهید به طور موفق تری قادر خواهید بود که سطح انگیزش تیمی را بالا ببرید. این حالت یک حالت برنده – برنده برای شما، اعضای تیم وسازمان خواهد بود.

نخستین قدم برای تشکیل یک تیم با انگیزه ی بالا این است که کار ارائه شده به اعضا جالب باشد و در ضمن به نیازهای فردی اعضای تیم هم توجه داشته باشد. اگرکاری خوب طراحی نشده باشد و جالب نباشد هیچ اهمیتی ندارد که عضو تیم یک فرد باانگیزه باشد، یا سامانه پاداش سازمان خوب طراحی شده باشد یا اهداف سازمانی زیبا و با مفهوم باشند، یک کار کسالت آور طبیعتا نمی تواند یک تیم پر شور و نشاط و علاقمند ایجاد کند. پس تلاش کنید تا کاری را که طراحی می کنید برای کارکنانتان جالب و آموزنده باشد.

بعداز اینکه مطمئن شدید کاری که طراحی کرده اید، جالب توجه و دارای چارچوبی منطقی است گام بعدی این است که مطمئن شوید اعضای تیم اهداف روشن و مشخصی ازماموریت سازمانی و وظیفه ی تیمی خود دارند. هدف گذاری مناسب گامی اساسی درایجاد یک تیم با انگیزه و متمرکز است.

اهداف باید اسمارت باشند SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound)   یعنی اینکه باید اختصاصی، قابل اندازه گیری ، قابل دسترسی، مرتبط و زمان بندی داشته باشند.

نکته مهم دیگر این است که باید کار چالش داشته باشد. یعنی هر چقدر شما توقع اتان را از همکاران تیمی بالاتر ببرید و در کنار سیستم پاداشی که در سازمان تعبیه کرده اید می توانید نتایج کاری بهتری بگیرید. یعنی با بالا بودن توقع شما، کارکنانتان سخت تر کار خواهند کرد. بدیهی است که باید در سازمان یک سامانه پاداش هم وجود داشته باشد که به کسانی که بهتر کار میکنند پاداش مادی و معنوی بدهد. یعنی اینکه کار باید در درون سازمان خریدار داشته باشد. بنابراین اگر فضا آماده باشد با بالارفتن توقعات مدیران سازمان،  کارکنان هم تلاش بیشتری خواهند کرد. پس برای ایجاد انگیزش، لازم است که مدیران هم خوب کارخودشان را بلد باشند. سخت تر کار کنند و در نتیجه آمادگی داشته باشند تا نتایج بهتری بگیرند.

کارکنان با یکدیگر تفاوت دارند. رهبر سازمان باید بتواند این تفاوت ها را ببیند. باید وظایف محوله با توجه به نقاط قوت کارکنان محول شود. باید تلاش کرد که نقاط قوت را پرورش داد و ازنقاط ضعف کاست.

باید یک سامانه پاداش طراحی کرد. باید به کارکنان پاداش داد. نخستین اصل در سامانه ی پاداش این است که پاداش ها باید عادلانه باشند. هم سامانه پاداش و هم سامانه تنبیه هر دو باید عادلانه باشند. باید دستورالعمل های روشنی طراحی کرد و براساس دستورالعمل ها پاداش داد یا تنبیه کرد. به همین دلیل است که باید در آغاز اهداف کاری را به درستی و روشنی طراحی کرد. داشتن اهداف روشن کاری برای هر کدام از کارکنان می تواند در موقع رسیدن به اهداف یا تلاش برای رسیدن به اهداف موجب پاداش شود یا دور شدن از اهداف و حرکت در مسیری به غیر از اهداف سازمانی منجر به تنبیه شود.

کوتاه اینکه برای ایجاد انگیزش در میان کارکنان باید اهداف کاری را روشن کرد، باید سامانه پاداش طراحی کرد. باید کاررا جالب و چالش برانگیز طراحی کرد. یک کار کسالت آور نمی تواند موجب بهبود وضعیت شود. رهبر سازمانی باید تعهد خودش را به کار نشان دهد وفضای مناسبی برای ارتقای کارکنان ایجاد کند.

;